1994 Asana Guazzi

×    

19
94

Asana
Guazzi

Asana, suryanamaskara. Guazzi, 12 pezzi 9×9 cm cad., 1994 [DG0070]

Asana. Guazzi, 26 pezzi 9×9 cm cad., 1994 [DG0069]

DG0070 – Asana. Guazzi, 20 pezzi 17×12 cm cad., 1994

1993 Asana Nero Fumo

×    

19
93

Asana
Nero Fumo

Asana. NeroFumo su cartone grigio, 82×91 cm, 1993 [D0021a/i]